Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Telšių  rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. V-37 

(papildytas 2022-09-13 Nr. V-104)

(papildytas 2024-01-30 Nr. V-26)

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus tvarkos taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas reguliuoti Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau- Biuras) vidaus darbo tvarką, siekiant apibrėžti Biuro darbuotojų elgesio principus, stiprinti darbo drausmę, užtikrinti darbo kokybę, didinti darbo efektyvumą ir atsakomybę už pavestą darbą.

2. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Su Taisyklėmis ir jų pakeitimais pasirašytinai supažindinami visi Biuro darbuotojai.

4. Taisyklės skelbiamos Biuro tinklalapyje www.telsiurvsb.lt.

5. Už biuro vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

6. Darbo laikas Biure nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

7. Biuro darbuotojai turi laikytis Biure nustatyto darbo laiko režimo:

pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00 val.,

penktadienis: 8:00-15:45 val.,

pietų pertrauka 12:00-12:45 val.

Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

8. Šalių susitarimu gali būti nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, atskiras  darbuotojo   darbo  grafikas.  Tokiu  atveju  šio  punkto  7 punkte nustatyti reikalavimai dėl darbo laiko pradžios, pabaigos ir poilsio pertraukos netaikomi.

9. Darbo užmokestis Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamas kartą per mėnesį. Darbuotojo rašytiniu prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas du kartus per mėnesį.

10. Biuro darbuotojai, palikdami Biurą tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Netaikoma išvykstant biuro veiklos administravimo reikalais (paštas, prekybos centras, biuro ar kita užsiėmimų salė). Norėdami išvykti ne darbo tikslais, biuro darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą. Negavus vadovo sutikimo ir palikus darbo vietą, darbuotojas rašo pasiaiškinimą.

11. Biuro darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu biuro darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

12. Darbuotojai apie savo laikiną nedarbingumą turi pranešti Biuro administratoriui ar savo Tiesioginiam vadovui nedarbingumo suteikimo dieną. Šių reikalavimų privalo laikytis ir tie darbuotojai, kurie susirgo atostogų metu, jeigu jiems buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

13. Ligos pašalpa, kurią moka Biuras dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, yra 62 procentai pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

14. Biuro direktorius kontroliuoja kaip darbuotojai laikosi Biuro nustatyto darbo laiko režimo.

15. Darbo laiko apskaita tvarkoma patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kurie gali būti pildomi ir saugomi elektroniniu būdu.

16. Biuro darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, bet vienos dalies atostogų trukmė turi būti ne mažiau nei 10 darbo dienų.

17. Darbuotojas dirbantis nuotoliniu būdu turi laikytis darbo nuotoliniu būdu sąlygų ir tvarkos, nustatytų Nuotolinio darbo Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure tvarkos apraše, patvirtintame Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 m.              kovo 13 d. įsakymu Nr.  V-23 ,, Dėl nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

18. Darbuotojui, atskiru prašymu, gali būti suteikiama iki 3 d.d. per ketvirtį sveikatai gerinti ar užsiimti saviugda. Norint šiais tikslais panaudoti daugiau darbo dienų darbuotojas gali koreguoti savo darbo laiką, atskiru prašymu, arba naudoti savo kasmetines apmokamas atostogas.

III. BENDRIEJI VEIKLOS IR VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

19. Darbuotojai, kuriems Biuras tarnybinėms reikmėms suteikė mobilaus ryšio telefoną ir SIM kortelę, privalo darbo metu laikyti įjungtą telefoną, jį laikyti su savimi, nedelsiant paskambinti jeigu buvo praleistų skambučių, išskyrus atvejus ir vietas, kuriose nėra galimybių arba draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.

20. Rekomenduojama pasitarimus, posėdžius, kitus susitikimus Biure organizuoti pirmadieniais. Bendrą biuro darbuotojų susirinkimą  vieną kartą per mėnesį.(laikus galima derinti pagal poreikį).

21. Biuro darbuotojams rekomenduojama bendrauti su  žiniasklaidos atstovais arba kviesti į biurą žiniasklaidos atstovus tik suderinus su tiesioginiu vadovu.

22. Biuro patalpose, teritorijoje ir tarnybinėje transporto priemonėje draudžiama rūkyti.

23. Biuro darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

24. Biuro darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

25. Biuro darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

26. Biuro darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius institucijos ar įstaigos išteklius.

27. Biuro elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis biuro darbuotojai gali naudotis, tik su darbu susijusiais tikslais.

28. Biuro darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims būti tarnybinėse patalpose ne darbo klausimais ir naudotis įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

29. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik jiems esant.

30. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

31. Darbuotojai privalo nedelsdami pranešti Administravimo specialistui apie bet kokius nesklandumus (gedimus, techninius nesklandumus, avarijas ir pan.). Administravimo specialistas organizuoja nesklandumų pašalinimą.

32. Išeinant iš kabineto baigus darbą, būtina patikrinti, ar išjungta kompiuterinė įranga, apšvietimas, kopijavimo aparatai, šildymo prietaisai, ventiliatoriai ir kiti elektros prietaisai. Darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą, dokumentus sudėti į spintas, stalčius, užrakinti patalpas. Eiti į patalpas ir išeiti iš patalpų galima tik per tam tikslui įrengta įėjimą/išėjimą.

33. Kabineto raktai turi būti išduodami tik darbuotojui dirbančiam šiame kabinete. Duoti ar perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kai yra tiesioginio vadovo pavedimas.

34. Biuro administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

35. Darbuotojas, pirmasis atvykęs į Biurą ryte – atkoduoja patalpas, o paskutinis darbuotojas, paliekantis Biuro patalpas po darbo užkoduoja duris.

36. Patekti į Biuro patalpas ne darbo metu galima iš anksto suderinus su direktoriumi bei apie tai informavus Biuro administratorių.

IV. APRANGOS IR ELGESIO REIKALAVIMAI

37. Biuro darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, tvarkinga.

38. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su  Biuro atstovavimu arba jo reprezentavimu, penktadieniais gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

39. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.

40. Darbuotojai turi laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų, nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, saugoti savąją.

41. Biure turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais.

42. Biure draudžiama bet kokio pobūdžio diskriminacija įdarbinimo, atlyginimo, mokymo, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją srityse, dėl darbuotojo rasės, tautinės ar socialinės kilmės, amžiaus, religijos, negalios, lyties, lytinės orientacijos, šeimyninių pareigų, vedybinio statuso, politinių pažiūrų, priklausymo profesinei sąjungai ir pan.

43. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

44. Darbuotojų savitarpio santykiai grindžiami supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

45. Biuro darbuotojai neturi toleruoti seksualinio priekabiavimo situacijų. (Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas).

V. DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

46. Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos, saugiai atlikti nėra apmokytas, jei neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninės apsaugos priemonėmis.

47. Darbuotojas turi teisę reikalauti suteikti darbo sąlygas, nustatytas įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose ir darbo sutartyje.

48. Darbuotojas privalo dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės visą darbo laiką skirti, tik darbui.

49. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:

1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;

2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;

3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;

4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;

5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui.

50. Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose. Tokios atostogos suteikiamos informavus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt darbo dienų.

51. Darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas, jeigu dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje yra susijęs su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu, trunkančias iki dešimt darbo dienų per vienus darbo metus, paliekama ne mažiau kaip pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

52. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, esant įstaigos darbo užmokesčio fonde pakankamai lėšų gali būti mokamas pilnas darbo užmokestis, jeigu ugdymo įstaigoje nereiks skirti pavaduojančio visuomenės sveikatos specialisto.

53. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, mokymosi atostogos suteikiamos iš anksto jas suderinus su Biuro direktoriumi ir jam pateikus mokymosi grafikus. Pateikiamas laisvos formos raštiškas patvirtinimas iš aptarnaujamų ugdymo įstaigų vadovų, kad ugdymo įstaigos vadovas neprieštarauja, kad specialisto nebus ugdymo įstaigoje mokymosi metu.

54. Darbuotojai, atleidžiami iš pareigų bei darbuotojai, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ir (ar) atostogos vaikui prižiūrėti, turi perduoti nebaigtus vykdyti pavedimus, dokumentus, kabinetų durų raktus, turimas dokumentų bylas, technines priemones, antspaudus bei spaudus ir kitą turtą, o darbuotojai vykdantys projektines veiklas (administruojantys projektus ir kt.)turi raštiškai pateikti visą informaciją apie projekto veiklas. Siekdami galutinai atsiskaityti, privalo užpildyti darbuotojo atsiskaitymo su Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru lapą (Taisyklių priedas) ir jį pateikti biuro administratoriui ne vėliau kaip priešpaskutinę darbo dieną.

VI. BIURO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

55. Biuro darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

56. Biuro darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Biuro darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis teisės aktams, keičiant darbo organizavimą ir pan.

58. Biuro direktorius tvirtindamas ar keisdamas darbo tvarkos taisykles, privalo informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis.

___________________________

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status