Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas

Stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

Vertybės:

Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai:

Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata”, „Odensės teiginiai”, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija)

„Kiekvienas vaikas ir jaunuolis Europoje turi teisę ir privalo turėti galimybę mokytis sveikatą stiprinančioje mokykloje“ (Iš 1-osios Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo konferencijos „Sveikatą stiprinanti mokykla – investicija į mokymą, sveikatą ir demokratiją“ rezoliucijos. 1997 m. Graikija)
 „Sveikatos stiprinimas mokykloje gerina jaunų žmonių gebėjimus imtis veiksmų ir generuoti pokyčius. Ši veikla suteikia galimybes sukurti aplinką, kurioje galima įprasminti savo siekius ir laimėjimus. Suteikimas jauniems žmonėms galimybių, susijusių su jų svajonėmis ir planais, įgalina juos pačius tvarkyti savo gyvenimą ir gyvenimo sąlygas“ (PSO, 1997) (Iš 2-osios Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijos „Švietimas ir sveikatos stiprinimas mokyklose. Švietimo ir sveikatos sektorių bendradarbiavimas“, Egmond’o darbotvarkė, 2002 m. rugsėjo 25–27 d.)
„Sveikatą stiprinanti mokykla yra tokia mokykla, kurioje įgyvendinamas tam tikrą struktūrą ir sistemą turintis visų mokinių ir mokytojų bei kito personalo sveikatos, gerovės ir socialinio kapitalo plėtojimo planas. Sveikatą stiprinančios mokyklos pateikia įrodymus apie mokyklų bendruomenių sveikatos ir gerovės pagerėjimą“ (Iš 3-iosios Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijos „Geresnė mokykla – sveikesnė mokykla“ Vilniaus rezoliucijos. 2009 m. Vilnius.

Sveikatą stiprinančių mokyklų veikla

Sveikatą stiprinančioje mokykloje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.
Sveikatos ugdymas SSM apima įvairias sveikatos sritis:

 • fizinis aktyvumas ir kūno kultūra;
 • sveika mityba;
 • tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių
 • medžiagų vartojimo prevencija;
 • nelaimingų atsitikimų, traumų, streso
 • prevencija,
 • prievartos, patyčių prevencija;
 • rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas;
 • užkrečiamųjų ligų prevencija;
 • vartojimo kultūros ugdymas.

Sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių nariai dalyvauja bendruose projektuose, konkursuose, mokymuose, konferencijose, aktyviai dalijasi gerąja patirtimi.


Sveikatą stiprinančių mokyklų sėkmės įrodymai:

 • Gerėja mokytojų, vaikų, tėvų ir kt. žinios ir įgūdžiai sveikatos klausimais;
 • Sveikatos priežiūros specialistai ir mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais;
 • Daugiau mokinių dalyvauja popamokinėje sveikatos stiprinimo veikloje; Daugiau laiko jie skiria fizinei veiklai;
 • Vyresni mokiniai rečiau vartoja stiprius alkoholinius gėrimus;
 • Formuojasi sveikesni mitybos įpročiai;
 • Mokyklos turi nusistovėjusias sveikatos stiprinimo, sveikatos ugdymo tradicijas: rengia kasmetinius renginius, sveikatos dienas, įvairias iškylas, konkursus, fizinio aktyvumo renginius, parodas.
 • Sveikatą stiprinančios mokyklos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje.


Video filmas sveika mokykla.
Sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašas.
SSM tinklo renginiai.
Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla?
Dokumentai, reglamentuojantys tinklo plėtrą.
Metodinė medžiaga, publikacijos, leidiniai.
Geroji patirtis

Trečiosios Europos konferencijos sveikatos stiprinimo klausimais „Geresnė mokykla – sveikesnė mokykla“.
Vilniaus rezoliucija. Atsisiuntimui: lietuvių k. [PDF], anglų k. [PDF]

Nacionalinės dienos apžvalga.  Atsisiųsti [PDF]

Konferencijos naujienlaiškis. Atsisiųsti (ang. k.) [PDF]

Konferencijos ataskaita. Atsisiųsti (ang. k.) [PDF]

>Pedagoginė patirtis – vaikų sveikatos ugdymo pagrindas. Gerosios patirties knyga. Atsisiųsti [PDF]

Better School Through Health: Case studies of practice (anglų k.) [PDF]

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status