Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro direktoriaus
2017 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-13

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMA

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos programos tikslas – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure (toliau – Biuras).
2. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, Nr. 60-2346), Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 (Žin., 2009, Nr. 139-6143; 2011, Nr. V-924).
3. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
4. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
5. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ir kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, taip pat tyčinis ir nusikalstamas buhalterinio dokumento ar įrašo, kuriame nurodoma melaginga arba netiksli informacija, sukūrimas arba panaudojimas ar neteisėtas atlikto mokėjimo neužregistravimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

II.KORUPCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI

6. Kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės Biuro darbuotojų veiklos užtikrinimas;
7. Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrįsta korupcijos prevencijos principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos švietimu ir parama bei teisės pažeidimų tyrimu.
8. Veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas, vykdant prevencijos priemones ir bendros antikorupcinės kultūros ugdymas Biure.
9. Neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

10. Korupcijos prevencijos programos Biure uždaviniams įgyvendinti sudaromos programų priemonių vykdymų planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
11. Šios korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo visuomenės sveikatos biuras.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.
13. Korupcijos prevencijos programa, jei reikia, gali būti papildoma ir peržiūrima.
14. Atsiradus įstaigoje korupcijos atvejų, sudaryti situacijos įvertinimo grupę, ir pateikti informaciją Telšių rajono atsakingiems asmenims.
15. Teikti reikalingą informaciją Telšių rajono administracijos direktoriaus paskirtam asmeniui.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017–2019 METAIS
PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.Priemonės pavadinimasPriemonės įvykdymo laikasAtsakingas vykdytojas
1.Asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskyrimas2017 m.Direktorius
2.Patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos progrąmą ir jos įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planą2017 m.Direktorius
3.Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2017-2019 priemonių planą.NuolatTelšių r. sav. Visuomenės sveikatos biuro specialistas, atsakingas už informacijos talpinimą internetinėje svetainėje, Dovilė Mickutė
4.Užtikrinti, kad įstaigos darbuotojams būtų parengti pareigybių aprašai su konkrečiomis funkcijomis ir teisėmis. Darbuotojai turi būti supažindinti pasirašytinai.NuolatSandra Valančienė
5.Biuro darbuotojams dalyvauti korupcijos prevenciniuose mokymuose.Esant galimybeiVisi biuro darbuotojai
6.Rengti taisyklių rinkinius ar jiems tolygius dokumentus, apimančius visas pagrindines veiklos sritis. Juos nuolat atnaujinti, supažindinti su ta veikla susijusius darbuotojus.NuolatSandra Valančienė
7.Tobulinti darbuotojų paregybių aprašymus, nurodant aiškią atsakomybę.NuolatDirektorius
8.Kontroliuoti, kaip viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos laikosi įstaigos atsakingi darbuotojai.NuolatDirektorius
9.Kontroliuoti viešųjų pirkimų komisijos darbą.NuolatDirektorius
10.Paskelbti informaciją įstaigos informacijos skelbimų vietose, kur kreiptis asmeniui, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla.NuolatDirektorius
11.Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos.Gavus skundą, pareiškimą, pasiūlymąPaskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijosir kontrolės vykdymą, Sandra Valančienė


________________________________________

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status