Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Sveikatos priežiūra mokyklose

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigomis vykdo mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą. Suteikia paslaugas visiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Tikslo siekia visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje, įgyvendindami uždavinius:

 • vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
 • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje;
 • organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokykloje.

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje poveikio sritys:

 • sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sveikos aplinkos kūrimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija ;
 • rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija;
 • psichikos sveikatos stiprinimas;
 • užkrečiamųjų ligų prevencija;
 • ėduonies profilaktika ir burnos higiena.

Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtros skatinimas/priemonės „Aktyvi mokykla“ įgyvendinančių mokyklų plėtros skatinimas

>>>Informacija ir registracija

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

 Vertybės:

 • Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
 • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
 • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
 • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
 • Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

 Principai:

 • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
 • Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
 • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
 • Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
 • Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata“, „Odensės teiginiai“, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija).

Sveikatą stiprinanti mokykla:

 1. „Atžalyno“ progimnazijos naujamiesčio skyrius
 2. „Ateities“ progimnazija
 3. „Džiugo“ gimnazija
 4. Vincento Borisevičiaus gimnazija
 5. Lopšelis-darželis „Saulutė“
 6. Lopšelis-darželis „Žemaitukas“
 7. Ubiškes mokykla-daugiafunkcis centras
 8. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
 9. Lopšelis-darželis „Berželis“
 10. Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą.

Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklų bendruomenėms atveria plačias galimybes ne tik pagerinti fizinio ugdymo pamokas bei sukurti tam palankią aplinką, bet ir pakeisti visą mokyklos gyvenimą, t. y. skatinti visus proceso dalyvius imtis fizinio aktyvumo veiksmų visą dieną, ieškoti naujų netradicinių būdų fiziniam aktyvumui išreikšti bei įtraukti į šią veiklą partnerius.

Kodėl aktyvi mokykla?

Mokykla, pripažinta aktyvia mokykla, savo bendruomenei praneša, kad joje yra skatinamas mokinių fizinis aktyvumas visą dieną (kelyje į mokyklą ir iš jos, kūno kultūros pamokų metu, per pertraukas, būreliuose, lauke, laisvalaikiu).

Šioje mokykloje trumpinamas pasyvaus sėdėjimo laikas.

Keliamas kūno kultūros pamokų prestižas diegiant vaikams patrauklų, įtraukiantį, suteikiantį žinių, didinantį fizinį pajėgumą ir keliantį teigiamas emocijas kūno kultūros pamokų turinį.

Skatinamas fizinis aktyvumas po pamokų ir per atostogas.

Kuriama fizinė aplinka, skatinanti fizinį aktyvumą ir formuojanti fizinės veiklos visiems kultūrą.

Stengiamasi įtraukti į fizinio aktyvumo veiklą visą mokyklos bendruomenę ir partnerius.

Fizinis aktyvumas tampa neatsiejama kasdiene veikla.

Aktyvi mokykla: „Ateities“ progimnazija

Paslaugas koordinuoja:
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą,
Kamilė Marija Šiušė,
Tel. + 37060984701
El. p.  kamile.siuse@telsiurvsb.lt

Higienos instituto projektas „Sveikatos stiprinimo programų tėvams „Neįtikėtini metai“ ir „Augame žaisdami“ organizavimas”

Projektas „Sveikatos stiprinimo programų tėvams „Neįtikėtini metai“ (angl. The Incredible Years®)  ir „Augame žaisdami“ (angl. Invest in Play) organizavimas” – susijusių, mokslo įrodymais pagrįstų programų, skirtų tėvams, vaikams ir mokytojams, sistema, kurios tikslas yra užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms ir jas koreguoti bei skatinti vaikų socialines, emocines ir mokymosi kompetencijas. Programų tikslas yra stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, išmokant tėvus skatinti vaikų teigiamą elgesį ir supažindinant juos su veiksmingais metodais, padedančiais spręsti įprastas vaikų elgesio problemas.

>>>Informacija ir registracija

Paslaugas koordinuoja:
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą,
Kamilė Marija Šiušė,
Tel. + 37060984701
El. p.  kamile.siuse@telsiurvsb.lt

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status