Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Ministrų įsakymai

1.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“( Žin., 1999, Nr. 109-3195);

2.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr.510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 105);

3.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 169/299 „Dėl sveikatos apsaugos politikos strateginių gairių vaikų ir moksleivių sveikatos srityje“ (Žin., 2000, Nr. 27-738);

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-28 „Dėl   
paraiškų sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti teikimo tvarkos“ (Žin., 2004, Nr. 15-475);

5.   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-
941 „Dėl bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo“(Žin., 2004,  
Nr. 100 -3729);

6.   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/ AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“ (Žin., 2004, Nr. 145 -5281);

7.   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. ISAK – 2567 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. ISAK-1462 ,,Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/ AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.138-5677);

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3 -38);

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo” ( Žin., 2005, Nr. 153 -5657);

10. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 5 d. įsakymas Nr.V-3 „Dėl informacijos apie sveikatos priežiūrą mokyklose teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-95, 2005, Nr.107-3951);

11. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. ISAK- 1374 „Dėl krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 80 -3301);

12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V- 630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88 -3492);
 
13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. V-684/ISAK-1637 „Dėl mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 91-3656);

14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-816 „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 100-3868);

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. Nr. V-476 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2005 “Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.76-2770, 2008, Nr. 22-2770);

16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122:2004 „Rūkymui skirtų patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat restoranų, kavinių, barų ir kitų žmonėms aptarnauti skirtų patalpų, kuriose neuždrausta rūkyti, patalpų (vietų) rūkantiems asmenims įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai” patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 77-2695; 2005, Nr.50-1662);

17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. ISAK-1970 „Dėl Prevencinio darbo grupių mokyklose ir prevencinio darbo koordinavimo grupių savivaldybėse sudarymo bei jų veiklos krypčių aprašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 184-6824; 2005, Nr.41-1327);

18. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. ISAK- 494 „Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 33-1197);

19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. ISAK-179 „Dėl rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 19-740);

20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-513 „Dėl valstybinės šeimos sveikatos 2008-2010 metų programos patvirtinimo“ ( Žin., 2008, Nr. 65-2475);

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-118 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 ,,Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo ( Žin., 2008, Nr. 21 – 771);

22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005m. sausio 19d. įsakymas Nr. V-32 „Dėl informacijos apie rodiklius ir jų šaltinius teikimo valstybiniam visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondui taisyklių patvirtinimo“ ( Žin., 2005, Nr. 11-350);

23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. V-259 „ Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondo nuostatų patvirtinimo. ( Žin., 2008, Nr. 41-1512 );

24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 lapkričio 26d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo (Žin., 2004, Nr.174-6465);

25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m . rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo ( Žin., 2003, Nr. 82-3768);

26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 674 „Dėl visuomenės sveikatos sričių stebėsenų ir jų vykdytojų sąrašo tvirtinimo ( Žin., 2003, Nr. 12-446);

27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-112 „ Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( Žin., 2005, Nr. 24-775);

28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-204 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo ( Žin., 2007, Nr. 38- 1421);

29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr.515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos ( Žin., 1999, Nr. 103-2972);

30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006m . lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-938 „Dėl sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo ( Žin., 2006, Nr. 125- 4765).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status