Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2022 m. visose šalies savivaldybėse atliktas reprezentatyvus 18 metų ir vyresnių gyventojų gyvensenos stebėsenos tyrimas

Jo metu, naudojant standartizuotą klausimyną, apklausti atsitiktiniu būdu atrinkti 25 449 gyventojai.

       Tyrimą koordinavo Higienos institutas, apklausas Lietuvos savivaldybėse organizavo ir vykdė savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Reprezentatyvios respondentų imtys kiekvienai savivaldybei formuotos atsižvelgiant į gyventojų skaičių, pasiskirstymą pagal lytį ir gyvenamąją vietovę. Tyrimas vykdytas 2022 m. balandžio-liepos mėnesiais.

        Higienos institutas apibendrino gautus tyrimo duomenis ir parengė suaugusiųjų gyvensenos rodiklių suvestinę-ataskaitą. Joje pristatomi 25 gyvensenos rodikliai, suskirstyti į tris grupes: 1) gyvenimo kokybės, sveikatos vertinimas, laimingumas, prislėgta nuotaika, artimi žmonės, ilgalaikės sveikatos problemos ir gyvensenos keitimas; 2) sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai); 3) rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas, saugumas kelyje). Gyvensenos rodiklių reikšmės apskaičiuotos ir suvestinėje-ataskaitoje pateikiamos pagal kiekvieną savivaldybę atskirai.

     Per paskutinius ketverius metus padidėjo suaugusiųjų dalis (proc.), kurie savo sveikatą vertina kaip gerą ar labai gerą (2018 m. buvo 58,2 proc., 2022 m. – 69,5 proc.) ar jaučiasi laimingi ar labai laimingi (2018 m. buvo 58,0 proc., 2022 m. – 59,9 proc.). Fizinio aktyvumo įpročiai nėra palankūs sveikatai. Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę, 2018 m. buvo 40,5 proc.,  o 2022 m. – 28,3 proc. Kita vertus, suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių) padaugėjo (2018 m. – 42,0 proc., 2022 m. – 46,1 proc.). Vertinant rizikingo elgesio rodiklius, pastebima, kad sumažėjo suaugusiųjų dalis, kurie per paskutines 30 dienų kasdien vartojo tabako gaminius (2018 m. – 17,3 proc., 2022 m. – 16,3 proc.), bet padaugėjo, kurie kasdien per paskutines 30 dienų rūkė elektronines cigaretes arba naudojo panašius elektroninius įtaisus rūkymui (2018 m. – 1,1 proc., 2022 m. – 5,2 proc.).

       Telšių rajone atsitiktiniu būdu buvo apklaustas 421 gyventojas, 195 vyrai ir 226 moterys. Diagramoje galima matyti apklaustų respondentų pasiskirstymą pagal amžių 1 pav.

Tyrimas

1 pav. respondentų pasiskirstymas Telšių rajone pagal amžių

     Lentelėje galima pamatyti respondentų pasiskirstymą pagal šeimyninę padėtį, išsilavinimą, pagrindinį užsiėmimą (1 lentelė).

Respondentų sociodemografinės charakteristikos Abs. sk. Proc.  Šeiminė padėtis Vedęs (ištekėjusi) arba gyvena su partneriu (-e) 312 75,2 Nevedęs (netekėjusi) 35 8,4 Išsiskyręs (-usi) 41 9,9 Našlys (-ė) 27 6,5  Išsilavinimas Pradinis 1 0,2 Pagrindinis 16 3,9 Vidurinis 63 15,2 Specialusis vidurinis 62 15,0 Aukštesnysis (technikumas, aukštesnioji mokykla) 73 17,6 Aukštasis koleginis 47 11,4 Aukštasis universitetinis 152 36,7  Pagrindinis užsiėmimas Dirbu 368 90,6 Bedarbis (-ė) 7 1,7 Studentas (-ė) 3 0,7 Moksleivis (-ė) 5 1,2 Pensininkas (-ė) 18 4,4 Kita 5 1,2

1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal sociademografinės charakteristikas

     Kiti Telšių rajono savivaldybės suaugusiųjų gyvensenos rodikliai buvo panašūs kai ir Lietuvos rodikliai (2 lentelė).

Rodiklio pavadinimasLietuvosTelšių rajono
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius (neskaitant sulčių) dalis procentais36,633,8
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių) dalis procentais46,140,4
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo saldumynus, dalis procentais18,619,0
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną geria gazuotus saldžius gėrimus, dalis procentais5,44,8
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną geria energetinius gėrimus, dalis procentais1,81,0
Suaugusiųjų, kurie papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, dalis procentais39,942,5
Suaugusiųjų, kurie paskutines 30 dienų kasdien vartojo tabako gaminius, dalis procentais16,315,9
Suaugusiųjų, kurie paskutines 30 dienų kasdien vartojo alkoholinius gėrimus, dalis procentais1,40,5
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per savo gyvenimą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų (narkotikų) be gydytojo paskyrimo, dalis procentais12,08,1
Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę, dalis procentais28,334,0
Suaugusiųjų, kurie visada segi saugos diržą važiuodami automobiliu, dalis procentais91,295,7
Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina kaip gerą ar labai gerą, dalis procentais69,571,0
Suaugusiųjų, kurie visada tamsiu paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus, dalis procentais32,836,6
Suaugusiųjų, kurie neturi nė vieno artimo žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti susidūrus su sunkiomis asmeninėmis problemomis, dalis procentais5,83,1
Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą ar labai gerą, dalis procentais62,463,2
Suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ar labai laimingi, dalis procentais59,960,8
Suaugusiųjų, kurie turi ilgalaikių sveikatos problemų, dalis procentais36,939,0
Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bandė keisti savo gyvenseną, bet nepakeitė, dalis procentais42,649,3

2 lentelė. Lietuvos ir Telšių rajono gyvensenos rodikliai.

Daugiau informacijos galima rasti www.hi.lt;

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status