Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos organizavimas ugdymo įstaigose

Lėtinė neinfekcinė liga (LNL) yra aktuali šių dienų visuomenės sveikatos problema  visame Pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą. Pagrindinės LNL pasitaikančios mokyklinio amžiaus vaikų tarpe yra: cukrinis diabetas, bronchinė astma, atopinis dermatitas (atopinė egzema), epilepsija.

Mokykloje vaikai praleidžia labai daug laiko. Tai yra ta institucija, kuri, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) gali aktyviai prisidėti prie vaikų, sergančių LNL, sveikatos priežiūros plėtojimo. Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma vadovaujantis LR SAM 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1035/ISAK-2680 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ įsakymu, kurio tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje apima ir LNL sergančių vaikų visuomenės sveikatos priežiūrą bei veiklas, nukreiptas į LNL veiksnių paplitimo tarp mokinių mažinimą.

Tvarkos apraše dėl mokinio savirūpos organizavimo ugdymo įstaigoje iškeltas vienas iš uždavinių, kuris tiesiogiai susijęs su vaikų, sergančių LNL, visuomenės sveikatos priežiūra – organizuoti mokiniams, sergantiems LNL, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokymosi proceso metu. Pagalba mokinio savirūpai organizuojama atsižvelgiant į mokinio poreikius ir gydytojų rekomendacijas pagal mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir sudarant mokymo sutartį su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriumi ir visuomenės sveikatos specialistu. Sutartis ir pagalbos planas sudaromas laikantis asmens duomenų saugos reikalavimų, gautos informacijos konfidencialumui užtikrinti.  

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei;

 • su bent vienu mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį;

• teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;

• padėti mokyklai įgyvendinti ASP specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems LNL.

Primename, kad  pagalbą mokiniams ugdymo įstaigoje teikia ne tik visuomenės sveikatos specialistas, bet ir mokyklos administracijos įpareigoti asmenys, ar kiti pedagoginiai ir ne pedagoginiai darbuotojai, kurie prieš pradedant dirbti ir vėliau kas penkerius metus išklausė privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymus ir įgijo pirmosios pagalbos teikimo žinių pažymėjimą.  Jie turi mokėti:

  • gaivinti;
  • stabdyti kraujavimą, tvarstyti;
  • imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžiams ar išnirimui;
  • nešti traumuotus, sužalotus asmenis;

Suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems elektros traumą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės smūgio ar šilumos poveikio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar kt. gyvūno.

Gerbiami, tėveliai (globėjai, rūpintojai),

 jei auginate vaiką, sergantį lėtine neinfekcine liga tokia kaip cukrinis diabetas, bronchine astma, epilepsija, atopiniu dermatitu ar vėžiniais susirgimais ir Jūsų vaikui reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, pvz. suteikti sąlygas susileisti insuliną ar išgerti bet kokius kitus vaistus, laikytis gydytojo rekomendacijų mitybai ar kt., kreipkitės į mokyklos administraciją,  kurioje ugdosi Jūsų vaikas dėl pagalbos mokiniui plano sudarymo.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status