Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Paskelbtas konkursas Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti

Skelbimo nr.: 92693

Skelbimo data: 2023-12-15

Skelbimas galioja iki: 2024-01-03 (imtinai)

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija

Pareigos: Direktorius

Pareiginės algos koeficientas: 13.50

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2 511 Eur

Darbo vieta (miestas): Telšiai

Informacija apie įstaigą: Savivaldybės biudžetinė įstaigaPretendentų atranka bus vykdoma dviem etapais. Su konkursą laimėjusiu asmeniu bus sudaroma terimuota darbo sutartis 5 metų kadencijai.
Konkursas organizuojamas vadovaujantis Telšių rajono rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatais.

Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖ


1. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius (toliau – Direktorius) yra įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto.
2. Pareigybės grupė – įstaigos vadovas.
3. Pareigybės lygis – A1.
4. Pareigybės paskirtis – vadovauti Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (toliau – Biuras) bei atsakyti už jos veiklą ir veiklos rezultatus.
5. Pareigybės pavaldumas – Direktorius pavaldus Telšių rajono savivaldybės merui (toliau – Savivaldybės meras). Direktorius konkurso tvarka skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 


6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus.
7. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
7.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
7.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams;
7.3. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir turėti 2 metų profesinio darbo patirtį sveikatos ir (arba) socialinių paslaugų srityse;
8. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
8.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
8.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
8.3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
8.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
8.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
8.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
8.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
8.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
9.1. organizuoja biuro veiklą ir atsako už nustatytų biuro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir pavestų funkcijų vykdymą;
9.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimų ir kitų teisė aktų, susijusių su biuro funkcijų atlikimu, vykdymą;
9.3. planuoja biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
9.4. tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
9.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo biuro darbuotojus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su biuro darbuotojų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
9.6. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų darbo užmokestį;
9.7. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
9.8. vadovauja biuro strateginio plano ir metinių veiklos programų, sveikatinimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
9.9. organizuoja biuro veiklos plano vykdymą, planuoja biuro veiklos kryptis;
9.10. kartą per metus teikia Savivaldybės tarybai įstaigos vadovo ir veiklos ataskaitas bei finansinių ataskaitų rinkinius;
9.11. organizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą bei pateikimą nustatytu laiku, viešuosius pirkimus;
9.12. teisės aktų nustatyta tvarka vertina biuro darbuotojų kasmetinę veiklą;
9.13. skatina darbuotojus, kontroliuoja darbo pareigų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
9.14. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
9.15. rengia ir teikia siūlymus dėl biuro nuostatų papildymų ar pakeitimų;
9.16. pagal savo kompetenciją veikia biuro vardu, atstovauja biurui teisme ir kitose įstaigose ir organizacijose arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti biurui;
9.17. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja biurui patikėjimo teise perduotu valstybės ir savivaldybės turtu ir lėšomis, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, atsako už tikslinį lėšų panaudojimą, turi parašo teisę banko dokumentuose;
9.18. biuro vardu pasirašo dokumentus, organizuoja visuomenės informavimą apie biuro veiklą;
9.19. organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų, procedūrų ir sutarčių projektų biuro kompetencijos klausimais rengimą ir įgyvendinimą;
9.20. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms sveikatinimo programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
9.21. užtikrina pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
9.22. atlieka kitas juridinio asmens vienasmenio valdymo organui teisės aktuose nustatytas funkcijas.
_________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status